ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อมุ่งปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน ซื้อสิทธิ์ขายเสียง


"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน โกงข้อสอบ


"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง