พศจ.ชุมพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดชุมพร พศจ.ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดท้องตมใหญ่ พศจ.ชุมพร ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พศจ.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่กับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 6 - 8) ประจำปีการศึกษา 2567 พศจ.ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 318,021