วัดราชบุรณะ

วัดราชบุรณะ

    

           วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา น.ส. ๔ จ ปูชะนียะวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว ๖๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สูง ๘๘ นิ้ว

 วัดราชบุรณะตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ เดิมชื่อวัดเขาห่อ ตามสภาพของวัดมีภูเขาล้อมรอบ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) แห่งกรุงรัตนโกศินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๖๕ พร้อมทั้งพระราชทานพระประธาน สำหรับประดิษฐานในโรงอุโบสถ พระพุทธสิหิงห์ฯและทรงพระราชทานนามวัดเสียใหม่ว่า วัดราชบูรณะ” โดยมรหลวงพ่อทองคำ (ไม่ปรากฎฉายา) ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส ท่านได้ดำเนินการบูรณะพัฒนาวัด เจริญมั่นคงมาตามลำดับ

 ในสมัยอำเภอหลังสวน เป็นจังหวัดหลังสวน ทางด้านทิศตะวันตกของที่ว่าการจังหวัด มีวัดอยู่เพียง ๒ วัด คือ วัดหัววัง (วัดสมุหเขตตาราม) กับวัดราษฎร์บูรณาราม (วัดราชบุรณะ ปัจจุบันเท่านั้น) ต่อมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทย ชั้นมูลศึกษาขึ้นที่ศาลาวัดราชบุรณะ

 ต่อมาในสมัยเจ้าคุณภัทรธรรมธาดา เจ้าคณะจังหวัดชุมพร(ธ) วัดสามแก้ว ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อวัดราชบูรณะโดยอ้างเหตุผลว่า นามนี้เป็นราชทินนาม เป้นการไม่เหมาะสมกับสภาพวัดที่อยู่ในชนบทห่างไกล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น"วัดราษฎรบูรณาราม"

 ปัจจุบันสภาพของวัดนี้ มีลำห้วยอยู่ใจกลางของวัด เดิมสถานที่ตั้งวัดอยู่ฝั่งห้วยด้านทิศเหนือ ต่อมาในสมัยหลวงพ่อธรจึงได้เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างมาสร้างฝั่งห้วยด้านทิศใต้ ชาวบ้านจึงมักจะเรียกว่า "วัดใน" "วัดนอก" เพราะวัดอยู่ทั้งสองฝั่งห้วย ต่อมา ในสมัยพระอธิการฝึก (ทับเกลียว) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้เคลื่อนย้าย รื้อถอนสิ่งก่อสร้่้างทั้งหมด คงเหลือแต่พระอุโสถ มาก่อสร้างฝั่งห้วยด้านทิศใต้ เพราะการคมนาคมทางบกเริ่มเจริญ (ในสมันญี่ปุ่นยกทัพผ่าน) ปรากฎว่าวัดนี้ ได้เจริญก้าวหน้าทั้งศาสนวัตถุ และการศึกษาอบรม มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ และสังคม

   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้นิมนต์ พระมหาดำเนิน อตฺถจารี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มาดำเนินการพัฒนาในรูปแบบปัจจุบัน ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์บูรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ มหาเถรสมาคม มีมติให้เปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม โดยประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ คือ วัดราชบุรณะ ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

                 สิ่งสำคัญในพระอาราม

พระอุโบสถหลังเก่า ชำรุดทรุดโทรมสร้างมากว่า ๑๖๐ ปี จึงได้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ ตามแนวพระอุโบสถวัดพระราม ๙ ฯ กรุงเทพมหานคร ขนาดกว่้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างไปแล้ว ๘๕ เปอร์เซนต์

๑. พระอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง เป็นพระอุโบสถกำแพงน้ำ

๒. พระประธานในอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง นามว่า พระพุทธสิงห์

๓. เจดีย์รัตนตรัย ลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงระฆังคว่ำ ย่อมุมไม้สิบสอง ภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงห์จำลอง

 

                การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ ๑ หลวงพ่อทองคำ

รูปที่ ๒ หลวงพ่อนิล

รูปที่ ๓ หลวงพ่อธร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๕

รูปที่ ๔ พระอธิการฝึก (ทับเคลียว) ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๗๒

รูปที่ ๕ พระวินัยธรหีต ธมฺมนนฺโท ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๕๐๔

รูปที่ ๖ พระครูสมุห์ป้วน ถาวโร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๙

รูปที่ ๗ พระมหาบุญสร้าง สุทฺธจาดร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔

รูปที่ ๘ พระอธิการเจริญ กิตฺติปาโล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๓

รูปที่ ๙ พระมหาดำเนิน อตฺถจารี (พระครูพิมลธรรมภาณี) ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน พระครูพิมลธรรมภาณี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ "พระวิจิตรธรรมนิเทศ" และดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร

                     ด้านการศึกษามี

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

๔. ศูนย์อบรมเด้กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา

ด้านวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลท่ามะพลา

                 ผลงานดีเด่น

๑. พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลที่ ๑ จากคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ในการประเมินมาตรฐานวัด ในจังหัดชุมพร

๒. พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมการศาสนา ได้ยกฐานะให้วัดราษฎร์บูรณาราม เป็นวัดพัฒนาตังอย่าง

๓. พ.ศ.๒๕๓๖ เขตการศึกษา ๓ ได้ประกาศให้วัดราษฎร์บูรณาราม เป็นอุทยานการศึกษา

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,318