บุคลากร พศจ.ชุมพร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร 

นางสาวศิรินาถ  กาษรสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

  กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

    

นางสาวบุศรา  ขาวจัตุรัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 


 

นางวราภรณ์   จันทราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรงค์กรณ์  ยังรอด
 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอนงนาฎ  บริรักษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นางสุพรรณี  มาศเมฆ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทอดพงษ์  รัตนโชติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีธัช  รัชพิทยกาญจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 
นายนาริน  เพชรทิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถ)
นางสาวจิราภรณ์  อยู่สุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานทำความสะอาด)

 

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,212