ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร 

นายภูมิศักดิ์   ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

  กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

    

นายธนพัฒน์  สุนประโคน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 


 

นางวราภรณ์   จันทราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์  แก้วจินดา
 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศรีรัตน์  ธรรมมะธะโร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นางสุพรรณี  มาศเมฆ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทอดพงษ์  รัตนโชติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีธัช  รัชพิทยกาญจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 
นายนาริน  เพชรทิม
พนักงานจ้างเหมาบริหาร
(พนักงานขับรถ)
นางสาวอัจฉรา  กัณหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)

 

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,489