บุคลากร พศจ.ชุมพร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร 

นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

  กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

    

ว่าง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 


 

นางวราภรณ์   จันทราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรงค์กร  ยังรอด
 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอนงนาฎ  บริรักษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นางสาวสมใจ  นามพุทธรักษา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทอดพงษ์  รัตนโชติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีธัช  รัชพิทยกาญจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 
นายนาริน  เพชรทิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถ)
นางสำเนา  แจะซ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานทำความสะอาด)

 

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 318,055