ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร 

นายภูมิศักดิ์   ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

                                                             กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

                                                                                   

                                                                                     นายธนพัฒน์  สุนประโคน
                                                                                นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 


 

นางวราภรณ์   จันทราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์  แก้วจินดา
 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศรีรัตน์  ธรรมมะธะโร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสุพรรณี  มาศเมฆ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทอดพงศ์  รัตนโชติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีธัช  รัชพิทยกาญจน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายนาริน  เพชรทิม
พนักงานจ้างเหมาบริหาร
(พนักงานขับรถ)
นางสาวอัจฉรา  กัณหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)

-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,290