กิจกรรมสร้างความสะอาดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร (กิจกรรม 5 ส) ร่วมงานถวายมุทิตาสักการะในการถวายประกาศเกียรติคุณ แด่ พระวิจิตรกรณีย์ (สุขุม นิลแก้ว) และ พระปลัดสุรชัย ชยธมโม การประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) การประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565ผ่านสื่ออิเลกทรอนิคส์ โปรแกรมซูม (ZOOM) การประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565ผ่านสื่ออิเลกทรอนิคส์ โปรแกรมซูม (ZOOM)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,988