วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง

วัดชุมพรรังสรรค์  พระอารามหลวง

                                                                                        

 

                       วัดชุมพรรังสรรค์   เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓  ผู้สร้างวัด คือ พระยากำแพงวงคราม (ซุ้ย) ในสมัยที่จังหวัดชุมพรตกอยู่ในอำนาจของพม่าเข้ายึดครอง ราษฏร์ตกอยู่ในความลำบาก และทุกข์ทรมาน นายซุ้ยได้สมทบกับพวกประมาณ ๓๐ กว่าคน  เข้าตีค่ายพม่าได้สำเร็จ พวกพม่าหนีข้ามภูเขาหินของ   เมื่อศึกสงบลงปรากฏว่านายซุ้นได้รับสถาปนาฐานันดรศักดิ์    เป็นพระยาเพชรกำแหง                                                                                                                                                                                                                                                สงครามในสมัยรัชกาลที่ ๓  ราษฏรทั่วไปเรียนท่านว่า พระยาตับเหล็ก  เพราะมีอาคมคงกระพันชาตรี  ท่านได้สร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์
และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนที่ได้ชนะศึก  กอบกู้เมืองชุมพรและเพื่อเป็นพุทธบูชา  ท่านได้ขนานนามว่า  วัดราชคฤห์ดาวคะนอง   เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในที่ลุ่มและติดกับแม่น้ำท่าตะเภา
เมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลากเมืองชุมพร  พระภิกษุและสามเณรไม่สามารถจำพรรษาที่วัดได้  ต้องละทิ้งวัดเพื่อหนีอุทกภัย คณะสงฆ์และราษฏร์เรียนกวัดนี้ว่า   วัดท่าเภาเหนือ   ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕   มีการก่อตั้งทางรถไฟตัดทางสายใต้ ผ่านเมืองชุมพร  เนื้อที่วัดได้แยกออกเป็นสองส่วน  ทำให้พื้นที่วัดคงเหลือ ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๕๐  ตารางวา  
                   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒  ระเบิดลงผิดเป้าหมายมาลงในวัด  อาคารเสนาสนะ  พระอุโบสถ  คงเหลือแต่พระพุทธปฏิมากรภายใน อุโบสถเพียงองคืเดียวนามว่า  สมเด็จพระรอดสงคราม   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๘๘  สงครามได้ยุติลง  พระปลัดเปื้อน  จันทสาโร  เจ้าอาวาสได้พัฒนาและปฏสังขรณ์วัด   หลังจากที่วัดร้างไปเป็นเวลา ๕ ปี
สมัยนั้นการพัฒนาวัดแสนยากลำบากในการหาวัสดุมาสร้างเสนาสนะ ต้องนำไม้มาจากประเทศพม่า และล่องมาทางแม่น้ำท่าตะเภา  ท่านได้ถึงแก่มรณภาพใน  ปี ๒๕๐๕
วัดชุมพรรังสรรค์ได้สละที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนศรียาภัย  เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ในบริเวณวัด ผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน คือ  นางสาวชื่น ศรียาภัย  ต่อมาได้ไปตั้งอยู่ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  อาคารเรียนจึงว่างลง   ท่านเจ้าคุณวิชัยธารโสภณ  และคณะกรรมการสงฆ์มีมติจัดตั้งโรงเรียนราษฏร์ภายในวัดชื่อว่า   โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย  ต่อมาในปี ๒๕๐๐ 
ครธสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดท่าตะเภาเหนือเป็น   วัดชุมพรรังสรรค์ ซึ่งปัจจับันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง   

 
 

 

    

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,371