การประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 9.00 น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  มอบหมายให้ นางวราภรณ์  จันทราช  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   เข้าประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ทั้งนี้  นายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  มอบหมายให้ นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
สาระสำคัญในการประชุมมีดังนี้
1.ผลการสมัครรางวัลเลิศรัฐ  ประเภทรางวัลประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) ของจังหวัดชุมพร   ประจำปีงบประมาณ 2564
2.แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) ของจังหวัดชุมพร   ประจำปีงบประมาณ 2564
3.การทบทวนผลการประเมิน  การจัดทำข้อมูล  และการจัดทำแบบฟอร์มการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) ของจังหวัดชุมพร   ประจำปีงบประมาณ 2564
4.ข้อมูลโครงการกิจกรรมนวัตกรรมตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน(PMQA4.0) ของจังหวัดชุมพร  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหมวดที่1-6
5.ข้อมูลตัวชี้วัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อตอบเกณฑ์การประเมินในหมวดที่ 7  ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
   1.มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2564)
   2.กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินการปี พ.ศ.2562-2563
   3.ผลการดำเนินปี พ.ศ.2564 ต้องสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 10 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 


    

 


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,424