การประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565ผ่านสื่ออิเลกทรอนิคส์ โปรแกรมซูม (ZOOM)

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสิ่ออิเล็กทรอนิคส์ซูม (ZOOM)


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,458